Bedrijf Aanmelden


Bedankt voor uw interesse in Banentop.nl, de vacaturebank van Nederland.

Meld uw bedrijf nu aan en profiteer direct!;

  • Het plaatsen van een vacature vanaf slechts € 149,-
  • Gratis toegang tot de CV databank
  • Eenvoudig en snel vacatures toevoegen
  • Een praktisch te gebruiken match functie

Na het invullen van onderstaand formulier heeft u direct toegang tot uw eigen omgeving in Banentop.nl. U kunt vervolgens het bedrijfsprofiel aanpassen en een vacature plaatsen. In enkele minuten is uw vacature zichtbaar op Banentop.nl!

Gegevens Contactpersoon

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Herhaal Wachtwoord

Voornaam
Initialen
Tussenvoegsel
Achternaam

Adres
Postcode / Plaats
Regio
Land

E-mailadres
Telefoon Nummer
Mobiel Nummer

Functie
Afdeling

Gegevens Bedrijf

Bedrijfsnaam

Bedrijfstype

Selecteer Alles
Selecteer Niets
Keer Selectie Om
Midden en kleinbedrijf
Overheidinstelling
Multinational
Dochteronderneming
Keten

Adres
Postcode / Plaats
Regio
Land

E-mailadres
Telefoon Nummer
Fax Nummer
Website AdresVoorwaarden

Voorwaarden voor gebruik

Deze website is het eigendom van en wordt geŽxploiteerd door Banentop.nl. De website is tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de site en de diensten beschikbaar op de site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden, die uitdrukkelijk van toepassing zijn op de diensten en informatie geleverd door derden, te accepteren.

Gegevensbeveiliging
Het gebruik door ons van cv's en andere persoonlijk informatie aangeleverd door de gebruikers van deze site is vastgelegd in ons privacy beleid.

Inleiding
Banentop.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Banentop.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Banentop.nl) legt Banentop.nl gegevens vast. Banentop.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Banentop.nl, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Banentop.nl rekening te houden met uw voorkeuren.

Banentop.nl
In het kader van de dienstverlening van Banentop.nl worden de contactgegevens en andere gegevens die u als onderdeel van het registratieproces heeft verstrekt, door Banentop.nl vastgelegd en gebruikt om u de informatie te kunnen verstrekken waarom u hebt gevraagd.

Online aanmelding
Indien u zich online aanmeldt wordt u geregistreerd als gebruiker van Banentop.nl. Als geregistreerde gebruiker kunt u inloggen op de website Banentop. U kunt op de site een profiel aanmaken. Verder kunt u uw online sollicitaties bijhouden. Wij slaan enkele gegevens van u op in uw Profiel omgeving. Deze gegevens zijn beschermd door uw wachtwoord en zijn alleen voor u toegankelijk. Deze gegevens maken geen onderdeel uit van de onze Banentop.nl kandidatendatabase en zijn niet toegankelijk voor klanten. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwijderen.

Mijn Profiel
Indien u een profiel invult op Banentop.nl en een cv invult, dan kunnen deze gegevens aan klanten van Banentop.nl ter beschikking worden gesteld voor zoeken, raadplegen en downloaden via het internet. Uw profiel kan alleen geraadpleegd worden door een klant van Banentop.nl indien u daarvoor toestemming hebt gegeven bij het invullen van uw profiel. Klanten die verzoeken om cvs die voldoen aan uw profiel, ontvangen uw profiel en cv via e-mail. Het kan gaan om klanten op het terrein van arbeidsbemiddeling, consultancy of andere organisaties.

NB: uw huidige werkgever zou bij ons als klant geregistreerd kunnen zijn of een klant kunnen zijn van en van onze klanten. Banentop.nl kan online sollicitaties niet beperken voor bepaalde klanten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventualiteiten.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens, profiel en cv (tijdelijk) af te schermen van klanten. U kunt er ook voor kiezen om uw profiel anoniem, dat wil zeggen zonder vermelding van persoonsidentificerende gegevens en uw cv, beschikbaar te stellen aan klanten. Uw gegevens worden dan onder een uniek nummer verstrekt. U kunt er dan zelf voor kiezen om uw identiteit te onthullen wanneer u antwoordt.

Wij wijzen u erop dat sommige van onze bezoekers gevestigd kunnen zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens kan afwijken van het niveau van bescherming in Nederland.

Indien u ervoor kiest een profiel in te vullen en uw CV te plaatsen in onze database, dan vertrouwen wij erop dat u uw gegevens up-to-date houdt. U dient uw CV tenminste iedere zes maanden te updaten, in het bijzonder indien uw contactgegevens gewijzigd zijn. Uw CV en profiel blijven 18 maanden in onze database bewaard. Indien u uw gegevens gedurende deze periode niet update zullen wij uw profiel en CV uit onze database verwijderen. U kunt te allen tijde in uw account inloggen en uw gegevens wijzigen, op dat moment zullen wij uw CV en profiel in onze database terugplaatsen.

Banentop.nl behoudt zich het recht voor om cvs uit onze database te verwijderen waarvan de inhoud in strijd met de wet of anderszins aanstootgevend is.

Banentop.nl zal geaggregeerde gegevens gebruiken om werkgelegenheidstrends in de verschillende industrien te analyseren, zoals de gemiddelde salarishoogte. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan persoonsidentificerende gegevens.

Direct marketing
Banentop.nl zal uw contactgegevens alleen gebruiken voor het per e-mail verzenden van aanbiedingen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u heeft afgenomen. Indien u geen prijs stelt op informatie over dergelijke (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit bij het verzamelen van uw contactgegevens, of in reactie op een e-mail die u van ons ontvangt kenbaar maken. Banentop.nl zal uw contactgegevens dan blokkeren. Banentop.nl kan uw contactgegevens met uw toestemming ook gebruiken voor het verzenden van aanbiedingen per e-mail over andere producten en diensten van Banentop.nl, haar groepsmaatschappijen of zorgvuldig geselecteerde externe partijen.

Klikgedrag
Op de websites van Banentop.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Banentop.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Het gebruik van de site
De informatie en diensten op de site zijn beschikbaar gesteld met als enig doeleinde hulp te bieden aan individuen bij het vinden van een baan en het maken van loopbaanbesluiten, en het assisteren van werkgevers in het aannemen van personeel. U mag de informatie op de site alleen voor deze doeleinden gebruiken, printen en downloaden en niet voor andere persoonlijke of commerciŽle doeleinden. Het is niet toegestaan om op enige andere wijze materiaal van de site te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te zenden of te verspreiden.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de site en het materiaal beschikbaar op de site, waaronder auteurs- en databaserechten, berusten bij BANENTOP.NL of haar toeleveranciers. Het gebruik van de site geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.

Cv's en vacatures
Cv's en vacatures die op de site worden gehouden zijn aangeleverd door kandidaten en eventuele toekomstige werkgevers en hun agenten. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van cv's of advertenties en verwachten dat kandidaten en recruiters zelf verificatieprocedures uitvoeren als die onder de gegeven omstandigheden gebruikelijk en verstandig zijn.

Banentop.nl diensten
Diensten en informatie die door ons en onze externe partijen geboden worden op de site, zijn bedoeld om te assisteren in het zoeken naar werk of het recruitmentproces. Wij en onze externe partijen kunnen de geschiktheid en het succes in geen enkel geval garanderen. U zult de informatie geboden op de site onafhankelijk moeten verifiŽren voordat u erop vertrouwt, ter voorkoming van verlies of schade.

Beschikbaarheid van de diensten
Wij proberen de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de site te verzekeren, maar accepteren geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt op welke manier dan ook. Wij behouden het recht het ontwerp en de specificatie van de site op elk moment te wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid, alsmede de aansprakelijkheid van de door ons ingeschakelde derde partijen, is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BANENTOP.NL of haar leidinggevend personeel en blijft buiten toepassing indien en voor zover er sprake zou zijn van strijd met dwingend recht.

Creditcard betalingen
De kerndiensten voor kandidaten van Banentop.nl zijn geheel gratis te gebruiken. Er zijn echter een aantal diensten waarvoor betaald dient te worden. De betalingen met een creditcard/bankoverschrijving geschieden door gebruik te maken van de beveiligde transactie-omgeving van Ideal. Kijk voor meer informatie op de website van Ideal.nl.

Terugbetalingen
Ons systeem schrijft alleen geld van uw creditcard af, wanneer het product of de dienst waarom u vroeg is afgehandeld. Als u problemen heeft met dit systeem, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice. U kunt de klantenservice bereiken via e-mail Info@banentop.nl.

Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Recruiters
Algemeen In deze algemene voorwaarden: Verwijzingen naar 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' zijn referenties naar BANENTOP.NL, en verwijzingen naar Banentop.nl refereren naar BANENTOP.NL; Met 'Klant' wordt bedoeld: elk persoon of bedrijf dat en elke organisatie of firma die diensten van ons aanschaft. Met 'Orderformulier' wordt bedoeld: een order voor diensten vastgelegd op een formulier en ondertekend door een klant. Met 'Diensten' wordt bedoeld: alle recruitmentproducten en -diensten die door ons van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld. Met 'Contractmaand' wordt bedoeld: (met betrekking tot elk orderformulier gerelateerd aan de verstrekking van de diensten voor een gespecificeerde periode maanden) de maand beginnend met de startdatum in het orderformulier en eindigend op de dag voor dezelfde datum in de volgende kalendermaand. Bijvoorbeeld: de maand beginnend op 24 februari en eindigend op 23 maart. Met 'Contracttermijn' wordt bedoeld: de volledige termijn gespecificeerd op het orderformulier

Start van diensten
Wij zullen niet met de verschaffing van de diensten zoals gesteld in een orderformulier beginnen, totdat het orderformulier op een door ons goedgekeurde wijze aan ons is geretourneerd en ondertekend door de klant.

Prijzen
Bij orderformulieren c.q. overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn wij te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Prijzen zijn vertrouwelijk en mogen niet door de klant kenbaar gemaakt worden.

Een vacature die op Banentop.nl is geplaatst blijft voor 60 dagen op de site staan, tenzij een kortere periode met de klant is afgesproken. Iedere verlenging van deze termijn wordt als een nieuwe plaatsing gezien en als zodanig aan de klant door berekend. Iedere vacature die het overeengekomen aantal te plaatsen vacatures overschrijdt, wordt berekend voor de prijs die overeengekomen is bij de ondertekening van het contract. Als er geen prijs gesteld is, dan wordt er per extra geplaatste vacature een bedrag van € 149,- berekend (prijs van Mei 2008, welke kan worden gewijzigd). Een vacature wordt geÔdentificeerd door middel van een uniek ID-nummer. Als een klant een vacature verwijdert en het vervolgens (op)nieuw plaats, dan wordt dit gezien als twee vacatures.

Wanneer er geen gebruik is gemaakt van diensten in de vastgestelde periode die is overeengekomen in het orderformulier, dan kunnen deze diensten niet gebruikt worden in een volgende periode tenzij wij dat schriftelijk hebben bevestigd. De klant is verantwoordelijk voor de betalingen, ook als er geen gebruik is gemaakt van de diensten.

Betalingen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen moeten binnen 15 dagen voldaan zijn. Te late betalingen geven ons het recht het gebruik of de levering van bepaalde diensten op te schorten. Ook vragen wij rente over te late betalingen. De rente staat gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag.

BeŽindiging
Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de klant niet tussentijds worden beŽindigd. We kunnen de voortzetting van de diensten beŽindigen als: de klant de voorwaarden en condities heeft geschaad en de schade niet heeft herstelt binnen tien dagen nadat wij de schade specificeerde en een oplossing eiste of; de klant wordt insolvabel verklaard, stopt met het bedrijf of gaat failliet.

Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid, alsmede aansprakelijkheid van de door ons ingeschakelde externe partijen, is beperkt tot de daadwerkelijke directe schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze diensten, en tot het laagste van de volgende twee bedragen, te weten het bedrag dat u gedurende de duur van de overeenkomst heeft betaald en het bedrag van €15.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend letselschade en zaakschade verstaan. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving, of enige andere vorm van gevolgschade, is uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting is niet van toepassing in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van BANENTOP.NL of haar leidinggevend personeel.

Gebruik van de kandidatendatabase
Uitzendbureau's en recruitmentorganisaties Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u maakt gebruik van de informatie in onze kandidatendatabase, dan is het noodzakelijk dat u voldoet aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

Rechten in de database
Databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van de kandidatendatabase en het materiaal beschikbaar in de database, waaronder auteursrechten, berusten bij Banentop.nl of haar toeleveranciers. Het gebruik van de kandidatendatabank geeft u geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen en de inhoud ervan is beschermd door middel van deze voorwaarden en condities.

Gebruik van de database
Het materiaal waarop u recht heeft, wordt bepaald door het product dat u van ons heeft gekocht. Na ontvangst van dit materiaal, kunt u: i.Het gebruiken, doorzoeken of downloaden naar uw eigen database met als doel om geschikte kandidaten te vinden voor specifieke vacatures die u of (als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt) uw klant wenst te vervullen ii.De informatie over kandidaten zoals die in de database vermeld staan gebruiken om contact met hen op te nemen (direct of via Banentop.nl afhankelijk van het product dat u gekocht heeft) met betrekking tot een specifieke vacature. iii.De informatie gebruiken in combinatie met uw eigen recruitment-gerelateerde activiteiten (en geen andere activiteiten). Het is niet toegestaan: i.Materiaal, of een kopie van het materiaal, van de kandidatendatabase te verstrekken, verkopen of patenteren aan welk persoon dan ook, inclusief collegaís van uw bedrijvengroep. ii.Contact op te nemen met individuen uit de database, of (toe te staan) gebruik te maken van informatie van de kandidatendatabase, anders dan voor het vinden van geschikte kandidaten voor vacatures. Het is noodzakelijk dat u ten alle tijden instemt met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Verwijdering van databasemateriaal U stemt ermee in om al het materiaal van de kandidatendatabase te verwijderen en te vervangen met up-to-date materiaal zodra het beschikbaar is, of anders met een bevredigend zoekresultaat voor geschikte kandidaten.

Omgang met kandidaten
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen met wie u contact opneemt met behulp van de informatie uit de kandidatendatabase en om niets te doen dat Banentop.nl in discretie kan brengen. U zult Banentop.nl vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen Banentop.nl naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van ťťn van de andere in deze algemene voorwaarden.

Beschikbaarheid van de database
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de kandidatendatabase 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de database gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technische probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.

Wachtwoorden
Wachtwoorden zijn alleen beschikbaar gesteld voor gebruik voor diegene aan wie ze verstrekt zijn. We kunnen de toegang van een wachtwoord blokkeren als we het idee hebben dat het gebruikt wordt door een niet gemachtigd persoon of dat de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden en condities houdt

Vacatures plaatsen
Uitzendbureau's en recruitmentorganisaties Als u een uitzendbureau of een recruitmentorganisatie vertegenwoordigt en u plaatst advertenties op Banentop.nl, dan is het noodzakelijk dat deze voldoen aan alle regels en richtlijnen die van toepassing zijn.

Website reglement
Wij hebben regels met betrekking tot de content en het format van vacatures die geplaatst worden op Banentop.nl. Het is niet toegestaan dezelfde vacatures herhaaldelijk te plaatsen ten koste van de vacatures van andere cliŽnten. Het is niet toegestaan ongegrond trefwoorden te gebruiken in functienamen en functieomschrijvingen. Ongegrond wordt hier gedefinieerd als het opzettelijk toevoegen van trefwoorden met de bedoeling om het aantal pageviews te verhogen. Advertenties die geplaatst worden op Banentop.nl moeten echte vacatures zijn. De vacatureruimte kan niet gebruikt worden voor andere producten of diensten, al dan niet gerelateerd aan recruitment (bijvoorbeeld affiliatie- en piramideschema's en andere zogenaamde 'business opportunities'). Url's of e-maillinks (live of tekst) zijn niet toegestaan in de bodytekst van de functieomschrijvingpagina. E-maillinks zijn toegestaan vanuit de 'stuur een email'-link en url-links zijn toegestaan vanuit de 'solliciteer online'-link. Het doel van dit reglement is ervoor te zorgen dat gebruikers die op de site of in de totaljobs' kandidatendatabank zoeken, resultaten krijgen die zo duidelijk en informatief mogelijk zijn gepresenteerd. U stemt er mee in dat wij het recht behouden naar ons goeddunken en zonder aansprakelijkheid naar u toe, advertenties van Banentop.nl te verwijderen die inbreuk maken op deze regels, dan wel naar het oordeel van Banentop.nl schade toebrengen aan de reputatie van Banentop.nl of derde partijen. De regels kunnen van tijd tot tijd veranderen en wij raden u aan ze regelmatig na te lezen.

Response op advertenties
U garandeert om billijk en professioneel om te gaan met individuen die reageren op een advertentie die u geplaatst heeft op de site en om niets te doen dat Banentop.nl in discretie kan brengen. U zult Banentop.nl vrijwaren van en tegen elke claim voortgebracht door een individu tegen Banentop.nl naar aanleiding van een breuk in deze verbintenis of van ťťn van de andere in deze algemene voorwaarden.

Wij kunnen geen enkele respons op uw advertentie garanderen. Wij kunnen eveneens niet garanderen dat de ontvangen respons van individuen is die geschikt zijn voor de geadverteerde baan. Het is uw verantwoordelijkheid om controleprocedures uit te voeren die u ervan kunnen verzekeren dat de kandidaat geschikt is voor de geadverteerde baan en beschikt over de juiste kwalificaties en persoonlijk eigenschappen.

Beschikbaarheid van de site
We doen ons best om ervoor te zorgen dat Banentop.nl 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar is voor gebruikers van het world wide web. Desondanks kan het voorkomen dat de site gedeeltelijk of helemaal niet beschikbaar is, in verband met een technische probleem of door oorzaken die buiten onze controle vallen, zoals storingen van service providers of een virus. Wij zullen in deze situaties zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een oplossing bieden, maar u stemt ermee in dat wij in zo'n geval jegens u niet (financieel) aansprakelijk zijn.

Apparatuur
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur beschikt en verbonden bent met de juiste diensten, die u in staat stellen om uw vacatures te plaatsen op Banentop.nl.

Content en links
Als uw advertentie een link bevat naar een andere site, dan bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van deze link, en voor de inhoud van uw advertentie en van de site waarnaar gelinkt wordt. Wij behouden het recht advertenties van Banentop.nl te verwijderen die content of een link naar een site bevatten die, naar onze mening, lasterlijke of aanstootgevende content bevat of die de reputatie van Banentop.nl aantast. U zult ons vrijwaren van en tegen claims of aansprakelijkheid naar aanleiding van de content of de links die uw advertenties bevatten.

Let er a.u.b. op dat uw vacature niet het volgende bevat provocerende woorden, zoals vloekwoorden discriminatie tegen potentiŽle kandidaten. De wetgeving stelt dat discriminatie op de volgende gronden verboden is: godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd.

Sites van externe partijen
Vacatures die u plaatst op Banentop.nl kunnen ook verschijnen op de recruitmentwebsites van externe partijen in overeenstemming met de overeenkomsten van tijd tot tijd tussen Banentop.nl en de eigenaren van zulke websites.

Ik accepteer de algemene voorwaarden


no show, just jobs

© 2010 banentop alle rechten voorbehouden